Marcin Kwaśniewski

 • Koordynator zespołu ds. obiektów jądrowych, wypalonego paliwa jądrowego i usuwania skutków. zdarzeń radiacyjnych. Od wielu lat związany z postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym, usuwaniem skutków zdarzeń radiacyjnych oraz szkoleniem i współpracą z jednostkami administracji publicznej z zakresu ochrony przed zagrożeniami „CBRNE”,
 • odbył szereg szkoleń krajowych oraz zagranicznych,
 • Odznaczony medalem za zasługi da ochrony środowiska i klimatu,
 • Posiada uprawnienia specjalisty ds. ewidencji materiałów jądrowych oraz operatora przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego.

Wojciech Gałosz

 • przyrodnik, aktywista na rzecz bioróżnorodności i ochrony klimatu, zawodowo od kilkunastu lat zajmujący się oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Współautor kilkudziesięciu Raportów Oceny Oddziaływania na Środowisko. 
 • Współautor Raportu Energetyka jądrowa dla Polski (rozdział Oddziaływanie elektrowni jądrowych na otoczenie).
 • W Szkole Głównej Handlowej ramach Studiów Podyplomowych Energetyka Jądrowa prowadzi autorski kurs „Oddziaływanie elektrowni jądrowych na środowisko biotyczne”.

Marta Walo

 • Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki
Warszawskiej,
 • Adiunkt w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej
(IChTJ), główna tematyka badawcza: chemia
radiacyjna polimerów, technologie radiacyjne, dozymetria
 • Od 2019 roku kierownik akredytowanego
Laboratorium Pomiarów Dawek Technologicznych w
IChTJ
 • Członkini Polskiego Towarzystwa Badan
Radiacyjnych, Stowarzyszenia Women in Nuclear Polska

Magdalena Rzepna

 • Absolwentka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej,
 • Adiunkt w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ),
 • Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi sterylizacji radiacyjnej wyrobów medycznych, przeszczepów i produktów leczniczych
 • Członkini Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej i Women in Nuclear Polska

Urszula Gryczka

 • Absolwentka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej,
 • Adiunkt w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ),
 • Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania technologii radiacyjnych w przemyśle i ochronie środowiska
 • Członkini Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz Stowarzyszenia Women in Nuclear Polska

Filip Jędrzejek

 • Adiunkt na Wydziale Energetyki i Paliw, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wykładowca akademcki z przedmiotów takich jak chemia jądrowa, ochrona radiologiczna i innych w zakresie zastosowań technik jądrowych.
 • Członek sekcji Radiochemii i Chemii Jądrowej – Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
 • Przewodniczący Forum Młodych – Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego. Popularyzator wiedzy dotyczącej Energetyki Jądrowej, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i szkoleń wśród młodzieży szkolnej

Adam Błażowski

 • inżynier transformacji energetycznej, publicysta i aktywista na rzecz bioróżnorodności i ochrony klimatu, zawodowo związany ze branżą odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.
 • jest współautorem koreferatu eksperckiego którego celem było stworzenie niezależnej opinii eksperckiej na temat Raportu Środowiskowego dla elektrowni jądrowej w Kopalinie-Lubiatowie.
 • założyciel Fundacji FOTA4Climate oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej międzynarodowej koalicji WePlanet.ngo, której celem jest promowanie ekologii pragmatycznej, opartej na danych i dowodach naukowych w dobie zmian klimatu i kryzysu bioróżnorodności

Jerzy Bombczyński

 • adwokat kierujący praktyką regulacyjną oraz funduszy inwestycyjnych w Baker McKenzie w Warszawie,
 • posiada doświadczenie w zakresie regulacji finansowych oraz kwestii regulacyjnych dotyczących transakcji fuzji i przejęć (M&A), w tym w zakresie CRR, BRRD, MIFID, SFDR i AIFMD, a także zagadnień związanych z planami naprawczymi, instrumentami przymusowej restrukturyzacji, zarządzaniem ryzykiem i regulacjami ESG. Przed dołączeniem do Baker McKenzie pracował w wiodącej instytucji rozwoju,
 • łączy wiedzę z różnych dziedzin prawa regulacyjnego i zarządzania ryzykiem z bogatym doświadczeniem w doradzaniu instytucjom finansowym w związku z licznymi transgranicznymi transakcjami finansowymi, projektami restrukturyzacyjnymi oraz międzynarodowymi ofertami dotyczącymi dłużnych papierów wartościowych.